Medezeggenschapsraad


In de Medezeggenschapsraad zitten evenveel ouders als leerkrachten. De MR vergadert regelmatig. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus bijgewoond worden door ouders. Bij de vergaderingen is ook iemand van de directie aanwezig. De MR heeft over diverse onderwerpen advies- en instemmingsrecht. Onderwerpen die in de MR aan de orde komen zijn: het bestuursformatieplan, arbeidsomstandigheden, de vakantieregeling, klassenindeling en schoolvisie. Leden van MR worden eens per twee jaar gekozen. Ook is onze MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van Hoogeveen, die op haar beurt vergadert met het schoolbestuur.

    

Op dit moment kent de MR de volgende leden:
 

Ingrid Kuijer

Leerkracht

Lid MR

Janine Smit

Leerkracht

Penningmeester MR

Yvonne van den Berg
 
Ouder Lid MR

Evelien Klunder

Ouder 

Lid MR

Edwin van den Bosse

Ouder

Lid MR/ Lid GMR

  * De rol van voorzitter en notulist rouleert.


Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden.

 1. Informatierecht
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.
 2. Recht op overleg
  De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn. Voor de GMR geldt een soortgelijke regel, maar dan ten aanzien van zaken die voor de organisatie als geheel van belang zijn.
 3. Initiatiefrecht
  Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.
 4. Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 5. Adviesrecht
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen.

Waarover praat de MR?

Veel onderwerpen worden door of met de MR besproken. Daarbij kunt u denken aan zaken als: geldbesteding, gebouwen en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, schooltijden en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, nieuwe onderwijsmethodes, veiligheid op school en de invoering van ICT.

Relaties

Een MR heeft relaties met diverse organen rond de verschillende scholen. Er is veel contact met de directies van de verschillende scholen over alle relevante onderwerpen. Op uitnodiging neemt de directie zitting in het reguliere overleg van de MR. Naast de directie is er ook een directe relatie met de GMR. In de GMR nemen ouders en leerkrachten zitting om te praten over het bovenschoolse beleid. De GMR is dan ook de gesprekspartner van de Stichting Bijeen waaronder onze scholen vallen.

Verschillende websites

Daarnaast is er uiteraard ook veel informatie op het internet te vinden over de MR en de rol hiervan. Hieronder een aantal websites die u kant raadplegen voor het vinden van meer informatie.

Meer informatie

Neem voor informatie of vragen contact op met de MR via een van de boven genoemde ouders of leerkrachten op uw school. U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. De data waarop wordt vergaderd worden vermeld in de nieuwsbrief van de school.